ČAPPO slaví 25 let

V letošním roce si členové České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) připomínají již dvacet pět let činnosti od ustavující valné hromady v roce 1992. Bylo to období provázené dvěma základními etapami změn společnosti v ČR. Tou první byla etapa privatizace petrolejářského průmyslu a druhou vstup do struktury zemí Evropské unie. Obě etapy znamenaly jak modernizaci a ekologizaci technologií, tak i významné změny v podnikání a podnikové kultuře. Z pohledu členů asociace jsme obě etapy zvládli úspěšně.ČAPPO 1

U zrodu asociace v roce 1992 stály společnosti AGIP Československo, Aral ČSFR, Avia Eigl ČSFR, BP Oil Československo, Benzina, Chemapol, Chemopetrol, Du Pont-Conoco-CS, Esso Czechoslovakia, Kaučuk, Koramo, Mobil Oil ČSFR, ÖMV ČSFR, Paramo, Shell Czechoslovakia, Total Československo a Tamoil ČSFR/Tempo. Již první představenstvo Asociace ve složení statutárních zástupců zakladatelských firem Chemapol, Shell, Benzina, Kaučuk, Chemopetrol, Aral a Du Pont-Conoco-CS vtisklo asociaci charakter a základní poslání, kterým je prioritně prosazování oprávněných podnikatelských požadavků při respektování legislativních předpisů a dodržování pravidel ochrany životního prostředí a poskytování služeb zákazníkům na úrovni vyspělých nadnárodních firem.

Tři zásadní formy činnosti:

- Dohled nad spravedlivou a přiměřeně regulovanou legislativou a technickými normami petrolejářského oboru
- Shromažďování statistických dat, analýza rozvoje oboru a zásadních technických informací
- Zajištění odborné osvěty o poslání petrolejářského průmyslu pro státní i zákonodárnou moc a odbornou veřejnost

Asociace vznikla původně jako zájmové sdružení právnických osob, které bylo založeno zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 11. 1992 a je právnickou osobou zapsanou v registru zájmových sdružení právnických osob. V současnosti  ČAPPO sdružuje domácí i zahraniční petrolejářské společnosti podnikající na českém trhu, má 10 řádných členů a 17 členů v pěti odborných sekcích. Programově nesleduje žádné politické ani ideologické cíle a je protagonistou etického chování na trhu. Je vnějším okolím vnímána jako férová, odborná a profesionální základna petrolejářů.

Co se podařilo

Za 25 let činnosti dosáhla asociace celou řadu významných úspěchů. Mezi ně zejména patří například ukončení distribuce automobilových olovnatých benzinů k 1. lednu 2001, které proběhlo bez problémů a motoristé si na změnu velmi rychle zvykli, zavedení výroby a distribuce pohonných hmot pro silniční dopravu se zlepšenými užitnými vlastnostmi oproti standardním palivům prostřednictvím "povýrobní aditivace" a zavádění prémiových paliv při legislativním vyřešení zdanění těchto paliv. Od roku 2009 se podařila i plošná výroba a distribuce tzv. bezsirných motorových paliv a bez problémů proběhla i aktivní implementace směrnice EU o jakosti benzinu a motorové nafty s cílem ekologizace těchto paliv.  

Členy ČAPPO musí těšit i trvale velmi dobré výsledky v jakosti prodávaných motorových paliv na čerpacích stanicích, kdy chybovost je již dlouho hluboko pod jedním procentem, což je výsledkem nejen vlastní firemní politiky péče o jakost, ale také účasti v dobrovolném systému kontroly jakosti "Pečeť kvality".

Ve smyslu tuzemské legislativy se povedlo i zavedení povinného mísení biopaliv do fosilních paliv, které již trvá deset let a probíhá bez problémů; ČAPPO svůj názor na problémy s využitím těchto biopaliv veřejně komentovala s tím, že za prioritu považuje fosilní paliva a z alternativ biopaliva druhé generace.

Trvale dobrá je i spolupráce se státními orgány a PSP ČR na legislativě týkající se podnikání a regulace v petrolejářském průmyslu. Týká se to zákona o pohonných hmotách, zákona o spotřebních daních, zákona o ochraně ovzduší nebo technických norem z oboru ropa a ropné produkty. Za zmínku stojí také aktivity v boji proti daňovým únikům při obchodování se silničními palivy prosazené do zákona o pohonných hmotách.

Vzdělávací i ekonomický přínos

ČAPPO má velký podíl i na vzájemných bezpečnostních kontrolách na zařízení pro distribuci PHM s cílem veřejné kontroly a prevence závad a vzniku nebezpečných situací stejně jako na pravidelné organizaci odborných konferencí, kulatých stolů a seminářů s cílem osvěty odborné veřejnosti o činnosti petrolejářského průmyslu a jeho péče o životní prostředí.

Za zmínku stojí i zapojení do činnosti odborných uskupení, jako jsou Česká technologická platforma pro biosložky v chemickém průmyslu a dopravě a Technologická platforma silniční doprava, a do projektů, jako je Rozvoj aplikačního potencionálu v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Členové ČAPPO na realizaci uvedených opatření využili svého technického potencionálu a zkušeností zahraničních členů. V uplynulých 25 letech věnovali členové asociace stovky milionů korun ročně na akce modernizačního i technologického charakteru a ochrany životního prostředí, což se jim na druhé straně odrazilo v hospodářských výsledcích.

Při prosazování svých zájmů členové ČAPPO nikdy nepoužili neetických prostředků, nepravdivých informací nebo dokonce určitý druh vydírání, o který se bohužel ještě dnes některá uskupení a jednotlivci pokoušejí. Vždy byly používány jen technicky a ekonomicky podložené argumenty. Viditelná je i snaha dokázat, že přijetí návrhů je v zájmu nejen členů, ale i ostatních poctivě podnikajících subjektů nebo státu. Je jasné, že v náročném správním i politickém prostředí se ne vždy všechno podařilo.

Co nás letos čeká

Odborné veřejnosti se chce ČAPPO letos připomenout dvěma odbornými semináři na téma "Bezpečnost při distribuci pohonných hmot" a "Nová paliva pro vznětové motory". Na konci roku pak vyjde Sborník vybraných odborných prací k palivům pro silniční dopravu a dojde k uspořádání slavnostního veřejného zasedání členů spojeného s otevřenou diskuzí se státní správou, médii i odbornou veřejností o problematice fosilních a alternativních paliv na dalších 25 let.

ČAPPO 2

 

Autor: PR ČAPPO

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/01 Téma číslaDistribuce pohonných hmot
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek