Zmena spôsobu správy núdzových zásob ropy a ropných výrobkov

Podnikateľ, ktorý dováža vybrané ropné výrobky na územie Slovenskej republiky, je povinný uzavrieť zmluvu s Agentúrou pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

Agentúra 1

Agentúra podľa zákona od septembra 2013 udržiava núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov v mene vybraných podnikateľov a títo podnikatelia za to Agentúre budú platiť platby za vynaložené náklady.
Na pôde Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky sa 12. septembra 2013 uskutočnil akt podpisovania zakladateľskej zmluvy Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov v znení schválenom vládou Slovenskej republiky dňa 28. augusta 2013. Vznik Agentúry bol dôsledkom prijatia rozhodnutia o zmene spôsobu správy núdzových zásob ropy a ropných výrobkov v Slovenskej republike.
Správa štátnych hmotných rezerv SR poverila založením Agentúry Spoločnosť pre skladovanie, a. s., v ktorej 100% vlastníkom akcií je štát. Ďalšími zakladajúcimi členmi Agentúry sa stali vybraní podnikatelia z odvetvia, ktorí sú definovaní zákonom č. 218/2013 Z. z., ktorým vzniká povinnosť v zmysle § 3 uvedeného zákona, zabezpečiť udržiavanie núdzových zásob prostredníctvom Agentúry, a ktorí prejavili záujem stať sa jej zakladajúcimi členmi. Ide konkrétne o tieto spoločnosti: Bennet Oil s.r.o., OMV Slovensko, s.r.o., PROGRESS TRADING, a.s., SLOVNAFT, a.s.
"Členské spoločnosti SAPPO ako i SAPPO samotné majú svoje zastúpenie i v orgánoch Agentúry a to tak v jej Predstavenstve ako i Dozornej rade. Spôsob voľby zástupcov odvetvia priamo členskou schôdzou Agentúry ponúka legitímny základ na prezentovanie záujmov vybraných podnikateľov, ktorí sú zároveň i členskými spoločnosťami SAPPO a teda umožňuje v zákonom stanovených medziach vyjadriť a uplatniť ich relevantné záujmy pri správe a činnosti Agentúry," povedala k vzťahu Agentúry a asociácie JUDr. Zuzana Oprchalová.

Odplata na rok 2014 - 19,65 €/m3

Náklady potrebné na obstarávanie a udržiavanie núdzových zásob financuje Agentúra z odplaty, ktorú platia vybraní podnikatelia na základe zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob ako aj z externého financovania. Odplata na rok 2014 bola orgánmi Agentúry schválená vo výške 19,65 €/m3, čo predstavuje rovnakú sumu ako v roku 2013, ktorú hradili vybraní podnikatelia vo forme poplatku SŠHR SR. Rozdiel oproti doterajšiemu spôsobu platby je teda jednak v jej názve ako i subjekte, ktorému je poukázaná. Odplata sa teda hradí priamo Agentúre na základe zmluvy uzatvorenej medzi ňou a vybraným podnikateľom.
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov ako novokreovaný subjekt prevzala od Správy rezerv úlohy v oblasti obstarávania a udržiavania núdzových zásob ropy a ropných výrobkov pre potreby ich použitia v stave ropnej núdze, resp. pre potreby ich použitia na plnenie medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná. O svojich aktivitách bude Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov priebežne informovať prostredníctvom svojho webového sídla www.eosa.sk.

ZDROJ: EOSA, SAPPO

Agentúra 2


Nová povinnosť pre vybraných podnikateľov

Aká je základná povinnosť vybraného podnikateľa?
Vybraný podnikateľ, t.j. podnikateľ, ktorý dováža v zákonom presne definovaných colných a daňových režimoch vybrané ropné výrobky na územie Slovenskej republiky, je povinný s Agentúrou uzavrieť zmluvu o zabezpečení udržiavania núdzových zásob. Táto povinnosť sa nevzťahuje na podnikateľa, ktorého dovoz vybraných ropných výrobkov v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov súhrnne nepresiahne 20 m3.

Do kedy je povinný vybraný podnikateľ uzavrieť s Agentúrou Zmluvu?
Osoba, ktorá je vybraným podnikateľom ku dňu vzniku Agentúry, bola povinná oznámiť a preukázať Správe štátnych hmotných rezerv, že si splnila povinnosť uzavrieť Zmluvu do 13. októbra 2013. Osoba, ktorá sa stane vybraným podnikateľom neskôr, je povinná Správe rezerv predložiť kópie podpísanej Zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa stane vybraným podnikateľom. Vzorové znenie Zmluvy, ako aj aktuálne obchodné podmienky k tejto Zmluve sú zverejnené na webovom sídle Agentúry (www.eosa.sk), ako aj Správy rezerv (http://www.reserves.gov.sk).

Čo v prípade, ak si vybraný podnikateľ nesplní svoju základnú povinnosť a vykonáva činnosti uvedené v Zákonu bez existujúcej Zmluvy?
Agentúra oznámi Správe rezerv skutočnosť, že si vybraný podnikateľ, napriek predchádzajúcej výzve Agentúry, nesplnil povinnosť uzavrieť Zmluvu. Správa rezerv uloží vybranému podnikateľovi pokutu 665,000 eur. Ak táto pokuta nebude viesť k náprave, Správa rezerv dá podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia vybraného podnikateľa.

Ako sa bude platiť cena za Služby?
Cena za Služby bude závisieť od množstva dovezených výrobkov vybraným podnikateľom. Vybraný podnikateľ bude uhrádzať každý mesiac platby, v ktorých sa výška ceny vypočíta ako násobok jednotkového koeficientu podľa cenníka a predpokladaného čistého množstva dovezených výrobkov týmto vybraným podnikateľom za príslušný kalendárny mesiac. Ku každej platbe za tieto služby sa pripočíta DPH. Po získaní informácie o skutočnom množstve dovezených výrobkov sa pôvodná platba upraví, ako oprava základu dane, vo faktúre za tretí kalendárny mesiac nasledujúci po mesiaci na ktorý sa pôvodná platba vypočítavala. Ak vybraný podnikateľ dovezie menšie množstvo dovezených výrobkov, ako sa predpokladalo, platba za tento tretí mesiac sa zníži o tento objem. Naopak, ak vybraný podnikateľ dovezie väčšie množstvo, ako sa predpokladalo, platba za tento tretí mesiac sa primerane zvýši.
Príklad: Za mesiac január 2014 sa predpokladá, že vybraný podnikateľ dovezie tisíc ton vybraných ropných výrobkov. Za tento mesiac zaplatí predpokladanú cenu ako násobok jednotkového koeficientu a tohto predpokladaného dovezeného množstva vybraných ropných výrobkov. Po zistení skutočného množstva dovezených vybraných ropných výrobkov sa prípadné rozdiely zohľadnia vo faktúre vystavenej v mesiaci apríl 2014. Ak vybraný podnikateľ skutočne doviezol v januári 2014 o dvesto ton vybraných ropných výrobkov viac, ako sa predpokladalo, platba vo faktúre za mesiac apríl 2014 sa zvýši primerane o týchto dvesto ton. Naopak, ak by vybraný podnikateľ doviezol v mesiaci január 2014 iba sedemsto ton vybraných ropných výrobkov, vznikne vybranému podnikateľovi preplatok, ktorý bude započítaný v rámci faktúry za mesiac apríl 2014 a platba v tomto mesiaci sa primerane zníži o týchto tristo ton.

Musí vybraný podnikateľ informovať Agentúru o množstve dovezených výrobkov?
V zásade nie, Agentúra bude získavať údaje počas trvania Zmluvy od Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Výnimkou sú iba tzv. noví vybraní podnikatelia, pri ktorých neexistujú historické hodnoty za predchádzajúce kalendárne mesiace a ktorí musia poskytnúť čestné vyhlásenia o predpokladanom množstve dovezených výrobkov za prvých päť kalendárnych mesiacov.

Ako sa vybraný podnikateľ dozvie informáciu o výške ceny, ktorú má zaplatiť?
Agentúra vystaví v každom kalendárnom mesiaci, najneskôr v desiaty deň tohto mesiaca, faktúru so splatnosťou do pätnástich dní od jej vystavenia, s tým, že splatnosť faktúry za mesiac december 2013 je fixne stanovená do 10. januára 2014.

Autor: Tomáš Mikšovský, Zdroj: PETROLmedia

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2022/05 Téma číslaOtevření českého terminálu v Holandsku
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek

Objednat zasílání PETROLmagazínu

Objednávka

Reklama

  • CardManager