Nezanedbatelné přínosy z činnosti ČAPPO

Letos na podzim uplyne 20 let od založení České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). V sérii několika článků vzpomeneme na její založení a činnost.

ČAPPO logo

Dlouhodobá a důsledná aktivita představenstva, pracovních skupin a sekretariátu ČAPPO přinesla za dvě desetiletí činnosti značné ekonomické úspory, ze kterých profitují, s ohledem na tržní podíl, nejvýznamněji členské firmy ČAPPO, ale i celý podnikatelský sektor operující na trhu s ropnými výrobky. Nezanedbatelný přínos je i v ekologii a vysoké užitné hodnotě a jakosti motorových paliv pro motoristickou veřejnost. Hlavní úsilí asociace bude trvale směřovat k nápravě nedostatků v legislativě a jejím prosazování.

 • Povýrobní aditivace pohonných hmot.Ve smyslu zákona o spotřebních daních z roku 1997 vykládalo ministerstvo financí podvýrobní aditivaci jako výrobní proces, kterým vzniká nový výrobek, a tudíž existuje povinnost firem, které aditivaci jakýmkoli technickým postupem prováděly, nového zdanění sazbou spotřební daně. ČAPPO technicky a legislativně doložilo, že podvýrobní aditivací nevzniká nový výrobek, a tudíž není možné další (dvojí) zdanění sazbou spotřební daně při prodeji.
  Přínos: zabránění dodatečnému zdanění motorových paliv, což by představovalo částku 2,7 mld. Kč za rok.
 • Ukončení výroby olovnatých benzinů k 1. 1. 2001.Přechod na bezolovnaté benziny proběhl bez negativního dopadu na trh a motoristy. Pro petrolejářský průmysl přinesla tato ČAPPO prosazovaná změna ekonomické výhody plynoucí jak pro výrobní procesy, tak pro distributory a prodejce. Došlo ke zjednodušení portfolia produktů na trhu a tím k úsporám nákladů v logistice lepším využitím kapacit cisternových vozů a skladovacích nádržích u výrobců i prodejců (čerpacích stanicích).
  Přínos: celkový přínos nelze jednoznačně vyčíslit, protože se liší firma od firmy v závislosti na předmětu podnikání a tržním podílu. Empirický odhad je snížení nákladů na logistiku ve výši 0,08-0,10 Kč na každý litr prodané pohonné hmoty. To z velikosti trhu v ČR znamená přínos 550 mil. Kč/rok. Zároveň zdůrazňujeme pozitivní ekologický dopad odstranění olova z procesů výroby a spotřeby benzinů.
 • Prosazení značkování a barvení některých minerálních olejů jako opatření k omezení jejich zneužívání.Ministerstvo financí v minulosti prosazovalo zdanění všech těchto olejů stejnou sazbou spotřební daně. Firmy musely daň při prodeji vždy zaplatit a po prokázání, že produkt byl použit pro jiný účel než pohon motorových vozidel, finanční úřad daň vrátil.
  Přínos: tento proces ministerstvo financí uplatňovalo několik měsíců a pro firmy znamenal ekonomickou ztrátu za uvedené období cca 58 mil. Kč.
 • Posunutí povinnosti náhrady fosilní složky motorových paliv biopalivy I. generace o tři roky.ČAPPO se významným způsobem zasadilo o posun povinného termínu zahájení náhrady fosilní složky biopalivy I. generace v motorových palivech.
  Přínos: pro petrolejářský průmysl tato změna představovala snížení nákladů na výrobu paliv až 224 mil. Kč/rok. Pro trh s palivy to znamenalo udržení konkurenceschopnosti s okolními zeměmi ve prospěch zákazníků.
 • Prosazení zvláštního režimu pro revize a čištění velkokapacitních nádrží na ropu a ropné produkty.Zvláštní režim uvedený ve vodním zákoně se vztahuje na skladování nouzových, specifických a průmyslových zásob ropy a ropných produktů v moderních skladovacích kapacitách. Úspora spočívá ve zrušení povinnosti každých 5 let nádrže čistit a následně revidovat.
  Přínos: přímý a trvalý přínos je cca 25 mil. Kč/rok ve firmách skladujících ropu a ropné produkty. Nepřímý přínos je pro celý trh, protože tyto náklady by musely být rozpuštěny do cen produktů.
 • Realizace rekuperace benzinových par v předstihu. Na všech skladech pro skladování benzinu včetně čerpacích stanic byla s předstihem, než ukládala legislativa, realizována rekuperace II. stupně. Tato zásadní změna významně podporovaná ČAPPO měla klíčový vliv na stavební náklady v petrolejářském průmyslu, protože všechny nové investice byly již v době vzniku technicky připraveny na přísná budoucí pravidla EU, která vstoupila v platnost o 5 let později, a znamenala by dodatečné (a technicky složité a tím drahé) úpravy staveb.
  Přínos: velmi pozitivní dopad ve snížení emisí skleníkových plynů z provozu skladovacích a expedičních zařízení benzinů.
 • Prosazení změn do zákona o ochraně ovzduší.Novelou zákona bylo státní správou navrženo zvýšit povinnost náhrady fosilní složky v benzinech (na 4,4 % V/V) a naftě (na 6,4 % V/V). Jednáním ČAPPO s ministerstvem životního prostředí (MŽP), ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a výrobci biopaliv se podařilo povinnosti snížit u benzinu na 4,1 % a u nafty na 6 %.
  Přínos: ekonomický přínos této změny plynoucí z rozdílu cen biopaliva a fosilní složky dosahuje 160 mil. Kč/rok. Jednáním s MŽP a MPO se navíc podařilo do zákona vložit dikci o možnosti převodu přeplněné povinnosti náhrady fosilní složky biopalivy nad zákonnou povinnost v běžném kalendářním roce na další kalendářní rok. Přínos je ve snížení nákladů o cca 30 mil. Kč za rok na nadbytečný nákup biopaliva, větší provozní jistota proti nepředvídaným haváriím a zamezení pokutování za nekvalitní výrobu.
 • Nový zákon o ochraně ovzduší. Jednáním ČAPPO s MŽP se podařilo do zákona prosadit naše návrhy úpravy metodiky výpočtu kritérií udržitelnosti biopaliv, prokazování certifikací a legislativní odpovědnost výrobců biopaliv za certifikát.
  Přínos: pro fosilní paliva byl zaveden jednotný koeficient emisí, což snižuje administrativní náročnost hlášení státním orgánům. Poslaneckou iniciativou se podařilo posunout termín podávání zprávy o emisích ze spalování paliv o rok. První zprávu budou povinné osoby podávat až v roce 2014, což snižuje administrativní náročnost firem.
 • Novela zákona o pohonných hmotách. Do zákona se intenzivním jednáním s předkladateli podařilo vložit povinnost registrace obchodníků s minerálními oleji jako opatření pro potírání daňových úniků při obchodování s palivy.
  Přínos: technicko-ekonomické přínosy nelze ještě vyčíslit. Jedná se o významné a trvalé opatření k potírání daňových podvodů při obchodování s PHM. Zároveň se podaří vytvořit adresář podnikajících na trhu s palivy a odstranit "podnikatelskou anonymitu".
 • Iniciativa k potírání daňových podvodů. Podařilo se iniciovat činnost mezirezortní komise k omezování daňových úniků při obchodování s minerálními oleji. Činností komise se zúčastňují UNIRAF, BENZINA, ČEPRO a ČAPPO. Zároveň členové ČAPPO založili vlastní pracovní skupinu pro potírání daňových podvodů, jež se zabývá analýzou podvodů a vlastními legislativními návrhy, jak jim zamezit.
  Přínos: S ohledem na stále probíhající implementaci nelze zatím vyčíslit přínosy.

 

Autor: PR , Zdroj: ČAPPO

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/03 Téma číslaUNITI
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek